0.98  0.69

Uključuje PDVUključuje PDV

 0.79  0.55

Uključuje PDVUključuje PDV

 1.06  0.74

Uključuje PDVUključuje PDV

 1.58  1.10

Uključuje PDVUključuje PDV

 1.92  1.35

Uključuje PDVUključuje PDV

 2.69  1.89

Uključuje PDVUključuje PDV

 5.15  3.61

Uključuje PDVUključuje PDV

 9.77  6.84

Uključuje PDVUključuje PDV

 13.48  9.44

Uključuje PDVUključuje PDV

 14.65  10.25

Uključuje PDVUključuje PDV

 13.98  9.79

Uključuje PDVUključuje PDV

 20.02  14.01

Uključuje PDVUključuje PDV

 20.11  14.08

Uključuje PDVUključuje PDV

 19.64  13.74

Uključuje PDVUključuje PDV

 44.72  31.30

Uključuje PDVUključuje PDV

EUR Euro