92.55  0.64

Uključuje PDVUključuje PDV

 30.77  0.21

Uključuje PDVUključuje PDV

 55.76  0.39

Uključuje PDVUključuje PDV

 19.23  0.13

Uključuje PDVUključuje PDV

 30.77  0.21

Uključuje PDVUključuje PDV

 37.26  0.26

Uključuje PDVUključuje PDV

 54.03  0.38

Uključuje PDVUključuje PDV

 81.97  0.57

Uključuje PDVUključuje PDV

 130.41  0.92

Uključuje PDVUključuje PDV

 84.13  1.18

Uključuje PDVUključuje PDV

 126.68  1.77

Uključuje PDVUključuje PDV

 1.02  0.71

Uključuje PDVUključuje PDV

 1.02  0.71

Uključuje PDVUključuje PDV

 1.02  0.71

Uključuje PDVUključuje PDV

 0.12  0.08

Uključuje PDVUključuje PDV

 0.14  0.10

Uključuje PDVUključuje PDV

 0.14  0.10

Uključuje PDVUključuje PDV
EUR Euro