92.55  0.64

Uključuje PDVUključuje PDV

 30.77  0.21

Uključuje PDVUključuje PDV

 55.76  0.39

Uključuje PDVUključuje PDV

 19.23  0.13

Uključuje PDVUključuje PDV

 30.77  0.21

Uključuje PDVUključuje PDV

 37.26  0.26

Uključuje PDVUključuje PDV

 54.03  0.38

Uključuje PDVUključuje PDV

 81.97  0.57

Uključuje PDVUključuje PDV

 130.41  0.92

Uključuje PDVUključuje PDV

 84.13  1.18

Uključuje PDVUključuje PDV

 126.68  1.77

Uključuje PDVUključuje PDV

 1.02  0.71

Uključuje PDVUključuje PDV

 1.02  0.71

Uključuje PDVUključuje PDV

 1.02  0.71

Uključuje PDVUključuje PDV

 0.12  0.08

Uključuje PDVUključuje PDV

 0.14  0.10

Uključuje PDVUključuje PDV

 0.14  0.10

Uključuje PDVUključuje PDV

 28.61  1.00

Uključuje PDVUključuje PDV

 27.88  0.98

Uključuje PDVUključuje PDV

 52.41  1.83

Uključuje PDVUključuje PDV

 43.03  1.51

Uključuje PDVUključuje PDV

 59.62  2.08

Uključuje PDVUključuje PDV

 72.11  2.52

Uključuje PDVUključuje PDV

 62.50  2.19

Uključuje PDVUključuje PDV

 79.33  2.77

Uključuje PDVUključuje PDV
EUR Euro