1.59  1.12

Uključuje PDVUključuje PDV

 1.44  1.01

Uključuje PDVUključuje PDV

 1.05  0.73

Uključuje PDVUključuje PDV

 1.44  1.01

Uključuje PDVUključuje PDV

 1.96  1.37

Uključuje PDVUključuje PDV

 1.59  1.12

Uključuje PDVUključuje PDV

 3.24  2.27

Uključuje PDVUključuje PDV

 52.10  36.47

Uključuje PDVUključuje PDV

 1.73  1.21

Uključuje PDVUključuje PDV

 1.59  1.12

Uključuje PDVUključuje PDV

 1.59  1.12

Uključuje PDVUključuje PDV

 2.43  1.70

Uključuje PDVUključuje PDV

 3.01  2.11

Uključuje PDVUključuje PDV

 3.24  2.27

Uključuje PDVUključuje PDV

 20.93  14.65

Uključuje PDVUključuje PDV

 9.65  6.76

Uključuje PDVUključuje PDV

 4.38  3.07

Uključuje PDVUključuje PDV

EUR Euro