0.84  0.59

Uključuje PDVUključuje PDV

 0.84  0.59

Uključuje PDVUključuje PDV

 0.96  0.67

Uključuje PDVUključuje PDV

 0.11  0.07

Uključuje PDVUključuje PDV

 0.19  0.14

Uključuje PDVUključuje PDV

EUR Euro